Podopatrenie 7.2

M07 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

 

Oprávnenými žiadateľomi sú:
1. Obce z územia príslušnej MAS
2. Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia príslušnej MAS
 
Disponibilné finančné prostreieky pre podopatrenie 7.2:
300 000,- Eur
 
Doba trvania výzvy je od 31.5.2019 do 7.10.2019 

 

Oprávnené výdavky v  rámci podopatrení 7.2 sú rozdelené na jednotlivé aktivity :

Aktivita 1: Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autbusových zastávok.

Aktivita 2: Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo ČOV.

Aktivita 3: Zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny.

Aktivita 4: Výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacie kanály.

 

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk

Výzva MAS CLLD - podopatrenie 7.2

Výzva MAS CLLD - podopatrenie 7.2 GDPR verzia s podpisom

Prílohy k výzve:

1. prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz.pdf (2621295)

2. priloha_c_2b-projekt-realizacie.docx (93756)

3. priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp.pdf (620751)

4. priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp.doc (56320)

5. priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz.pdf (3839646)

6. priloha_c_8a_stavebny_rozpocet.xlsx (34278)

7. priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo.docx (21174)

8. priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1.docx (273669)

9. priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo.docx (203854)

10. priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov.docx (16701)

11. priloha_c_18b_-prirucka_msp.pdf (808600)

12. priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci.pdf (157804)

13. priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp.docx (24640)

14. priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov.docx (23661)

15. Výberové a hodnotiace (bodovacie) krtiériá_Podopatrenie 7.2.pdf (934237)

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode