PODPORA NA INVESTÍCIE DO REKREAČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY, TURISTICKÝCH INFORMÁCIÍ A DO TURISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY MALÝCH ROZMEROV NA VEREJNÉ VYUŽITIE (MIMO BRATISLAVSKÝ KRAJ)

 
7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)
 
801                   Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)                      Slovensko
751                   Záujmové združenie právnických osôb                             Slovensko
Oprávnená Právna forma žiadateľa

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.5: 80 580.00,- 
Doba trvania výzvy je od 22.07.2020 do 15.10.2020

Aktuálny link na výzvu: www.itms2014.sk

Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.5 aktualizovaná dňa 25.9.2020
Výzva MAS_084/7.5/03 v znení aktualizácie č. 1

Oznámenie o aktualizácii č. 1 výzvy č. MAS_084/7.2/03

 

Prílohy k výzve:

 

 

Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.5
Výzva MAS CLLD – podopatrenie 7.5 GDPR verzia s podpisom

Usmernenie PPA pre MAS_COVID-19

Prílohy k výzve:
– priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_4b-vzor-ziadosti-o-nfp
– priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp
– priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_8a_stavebny_rozpocet
– priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo
– priloha_c_15a_dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo
– priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov
 priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp
– priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov_verzia-1-2_bsz
– priloha_c_24b_koordinacia-synergickych-ucinkov-a-komplementarit-medzi-esif
– priloha_c_27a_usmernenie-ppa-c-10_2017_aktualizacia-c-1
– prirucka_pre_prijimatela_nfp_leader_verzia-1-2_bsz
– Výberové a hodnotiace kritériá 7.5

 

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba web stránok zdarmaWebnode