LEADER

Os 4 Leader vychádza z európskej iniciatívy Leader. Akronym LEADER - Liaison Entre Actions de Développment de le Économie Rurale (skratka z francúzštiny) znamená spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka. Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieckych oblastí, aby na základe vzájomnej spolupráce a na báze partnerstva prekonali nové problémy, ktorým vidiecke oblasti čelia, aby sa zamysleli nad dlhodobým potenciálom svojich oblastí a spoločne implementovali vytvorené integrované, vysoko kvalitné a originálne stratégie trvalo udržateľného rozvoja svojho územia.
Základnou myšlienkou opatrenia je podporovať rozvoj lokálneho potenciálu (vnútorných zdrojov), na základe prístupu zdola nahor - na základe spätných väzieb občanov žijúcich na určitom území, ktorí poukazujú na potreby a priority územia.

Konečným prijímateľom NFP opatrení osi 4 Leader je občianske združenie v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb., ktoré vyberá riadiaci orgán na implementáciu stratégie a to na základe splnenia kritérií hodnotenia ISRU (Integrovanej stratégie rozvoja územie).

 

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba web stránok zdarmaWebnode