Podopatrenie 7.5

 
Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie 7.5 - Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie 
 

Strategická priorita 2. Obnova a rozvoj obcí, budovanie infraštruktúry a životné prostredie


Oprávnení žiadatelia:
 
1. Mestá z územia MAS
2. Obce z územia MAS

3. Združenia obcí s právnou subjektivitou z územia MAS. 

 

Disponibilné finančné prostriedky pre podopatrenie 7.5: 80 580€

Dátum uzaveretia výzvy na predkladanie je do 31.12.2019

 

Oprávnené výdavky v rámci podopatrenia 7.5: 

Aktivita 1: investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
 
Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
 
Aktivita 3: budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

 

Výzva MAS VSP Južný Gemer CLLD - podopatrenie 7.5 

Výzva MAS VSP Južný Gemer CLLD - podopatrenie 7.5 GDPR verzia s podpisom

 

Prílohy k výzve: 

1. priloha_c_2b-projekt-realizacie

2. priloha_c_4b_-vzor-ziadosti-o-nfp 

3. priloha_c_5b-oznamenie-o-spatvzati-zonfp

4. priloha_c_6b-podmienky-poskyt-prispevku-vyber-a-hodnotiace-kriteria_verzia-1-1_bsz 

5. priloha_c_8a_stavebny_rozpocet 

6. priloha_c_13a-cestne-vyhlasenie-k-vo 

7. priloha_c_15a-dokumentacia_vo_ziadatel_verzia-1-1-sz 

8. priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnenu-vo

9. priloha_c_17b_informacia-pre-ziadatelov 

10. priloha_c_19b_metodicke-usmernenie-koordinatora-statnej-pomoci 

11. priloha_c_21b-cestne-vyhlasenie-ziadatela-ku-konfliktu-zaujmu-zonfp

12. priloha_c_22b_formular-ziadosti-o-vypis-z-registra-trestov

13. Prirucka-pre-prijimatela-nfp_leader_verzia-1-1_bsz 

14. Výberové kritéria - podopatrenie 7.5 VSP Južný Gemer

 

Aktuálny link na výzvu: https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=HPkUlY9MdTfKJOSQlGvgM3CYEeLBPepdLmcx2ZHMeVhfbSU0bOoc2kKDzG2DPqdg0cv_VCyNYu1mahN6LzwiUIkMUQHgwvK5i7EW31LjFfK-sX1zbpWdiuLzab2ETyJtPJw4ZftvOg

Kontakt

Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer

vspjuznygemer@gmail.com

Lenka 11
980 50 Včelince

Kristián Cseh
0905 505 955

Ing. Diana Deáková
0911 980 104

Ing. Zuzana Esztergályosová

Vyhľadávanie

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode