Regionálny produkt Gemer-Malohont

 
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.
 
Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.
 
Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta.
 
Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.
 
A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom?
 
odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov
zviditeľnenie výrobkov pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
propagáciu výrobkov doma i v zahraničí
priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR
Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v spolupráci s partnermi regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci piatej výzvy nasledovné formy propagácie:
 
jednotná marketingová stratégia
prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov (úvodný balík)
prezentácia v katalógu výrobkov a služieb v elektronickej verzii na web stránke www.gemer-malohont.sk
možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych produktov
Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností.
 
Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, súkromne hospodáriaci roľníci, živnostníci a firmy so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont, pričom značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá.
 
Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta.
 
Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty, bude spotrebiteľom zaručovať pôvod výrobku v regióne, ako aj využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov.
 
A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom?
 
odlíšenie produktov z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov
zviditeľnenie výrobkov pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
propagáciu výrobkov doma i v zahraničí
priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR
Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v spolupráci s partnermi regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci piatej výzvy nasledovné formy propagácie:
 
jednotná marketingová stratégia
prezentácia v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
samolepky a visačky na označenie certifikovaných výrobkov (úvodný balík)
prezentácia v katalógu výrobkov a služieb v elektronickej verzii na web stránke www.gemer-malohont.sk
možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych produktov
 
Koordinátor regionálneho značenia:
Partneri regionálneho značenia:
 
 

Web stránka VSP JG bola vytvorená v rámci projektu spolufinancovaného BBSK © 2016

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode